Suomen rahapelitoiminta – tilannekatsaus elokuu 2021          

Olen kirjoittanut tämän tekstin yhteistyössä yhtiökumppanini Reijo Anttilan kanssa.

Markkinatilanne H1/2021

 • Koronavirus on edelleen vaikuttanut negatiivisesti Veikkauksen fyysisessä kanavassa tapahtuvaan rahapelitoimintaan. Pelisaleja ja raha-automaatteja on jouduttu pitämään kiinni.
 • Fyysisten raha-automaattien pakkotunnistautuminen tuli hajasijoitetuissa automaateissa voimaan tammikuussa 2021. Tämä tulee jatkossa pienentämään Veikkauksen pelikatetta merkittävästi.
 • Omien pelisalien raha-automaattien pakkotunnistautuminen tuli voimaan heinäkuussa 2021. Veikkauksen käyttämissä ulkomaisissa raha-automaateissa ei ollut tunnistautumisominaisuutta valmiina. Tämän vuoksi nämä automaatit jouduttiin sulkemaan Veikkauksen omissa pelisaleissa. Kyseiset automaatit tullaan avaamaan uudestaan, kun asiakkaan tunnistautuminen on niillä mahdollista. Epävirallisen tiedon mukaan asiakkaan tunnistautumispakko on romahduttanut Veikkauksen omista pelisaleista kertyvän pelikatteen.
 • Veikkaus käynnisti YT-neuvottelut elokuussa 2021. Yhtiön ilmoituksen mukaan sen tarkoituksena on vähentää myyntipaikkaorganisaatiosta noin 200 työpaikkaa. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii tekemään satoja muita työntekijöitään koskevia organisatorisia muutoksia.
 • Digitaalista nopearytmistä rahapelaamista koskevat pelirajat laajentuvat syyskuussa 2021 koskemaan myös fyysisissä pelipisteissä tapahtuvaa raha-automaattipelaamista. Tämä tulee laskemaan Veikkauksen tuottoja edelleen. Fyysisiä raha-automaatteja on saanut tähän asti pelata niin paljon kuin haluaa, mutta jatkossa pelaajan on asetettava itselleen raja niin päivä- kuin kuukausikulutukseen. Digitaalisen kanavan kokemusten mukaan rajat tullaan asettamaan tiukoiksi. Arvioiden mukaan ongelmaisesti raha-automaatteja pelaavien määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa, ja tämän joukon pelaaminen tulee laskemaan paljon. Arvioiden mukaan osa vähentyvästä pelaamisesta siirtynee tapahtuvaksi offshore-toimijoiden pelipalveluissa.  
 • Useasta eri lähteestä saatujen tietojen mukaan offshore-yhtiöiden pelikate Suomesta on ollut korona-aikana voimakkaassa kasvussa.
 • Erityisesti Veikkauksen fyysisessä kanavassa tapahtuva rahapelaaminen on valtavassa muutoksessa. Veikkauksen H1/2021 osavuosikatsauksen mukaan enää vain 45 % rahapelaamisesta tapahtui fyysisessä kanavassa ja 55 % kertyi digitaalisesta myynnistä. Vuonna 2019 fyysisen myyntikanavan osuus kokonaismyynnistä oli lähes 60 %. Tällä hetkellä jo noin 65 % suomalaisten kaikesta rahapelaamisesta tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Parin vuoden sisällä tuo osuus ylittää 70 % rajan.

Arpajaislakiesitys 2021

 • Hallitusohjelman mukainen arpajaislain uudistamishanke käynnistettiin tammikuussa 2020, jolloin nimitettiin asiaa valmisteleva työryhmä.
 • Työryhmä sai esityksenä valmiiksi loppuvuodesta 2020. Lausuntokierrokset esityksestä käytiin alkuvuonna 2021.
 • Lakiesityksen avainkohdat ovat:
  • Laissa säädetään offshore-rahapelitarjonnan saavutettavuuden rajoittamiseksi maksuliikenne-estoista. Estot kohdistetaan arpajaislain vastaisesti markkinoiviin rahapeliyhtiöihin. Lakiesityksessä ei määritellä sitä, mikä katsotaan laittomaksi markkinoinniksi. Rahapelitoimintaa valvova viranomainen (Poliisihallitus) tekee asiasta tulkinnan. Regulaattori pitää laittomasti markkinoivista peliyhtiöistä ”mustaa listaa”. Pankkeja ja maksuliikenne palveluita tarjoavia yrityksiä velvoitetaan estämään rahaliikenne ”mustalla listalla” oleviin peliyhtiöihin.
  • Lakiin lisätään säännöksiä pelaajan pakollisesta tunnistautumisesta. Tämä koskee alkuvaiheessa luonnollisesti ainoastaan Veikkauksen toimintaa, mutta sitä voidaan pitää linjauksena, joka on voimassa myöhemmin myös mahdollisessa lisenssimarkkinatilanteessa.
  • Lakiin lisätään säännös arpajaislain vastaisten rahapelien markkinointia koskevan kieltopäätöksen ulottamisesta luonnollisiin henkilöihin. Tämän lisäksi tulee mahdollisuus hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista
  • Lakiesityksen mukaan Veikkaus saa luvan markkinoida vedonlyönti- ja totopelejä, vaikka niiden katsotaan kuuluvan pelituotteisiin, jotka voivat aiheuttaa merkittävästi peliongelmia.
  • Laissa täsmennetään Veikkauksen markkinointia ja rahapelien toimeenpanon valvontaa koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset raha-automaattien sijoittelusta ja omavalvonnasta.
  • Lakiin lisätään säännökset Veikkauksen mahdollisuudesta perustaa yritysten välistä liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö muuta kuin rahapelitoimintaa varten sekä perustettavan tytäryhtiön toimintaa koskevista edellytyksistä ja rajoituksista.
 • Esitys lähetettiin huhtikuun 2021 lopussa EU:n notifikaatioprosessiin. EU-prosessin aloittamisella oli niin kiire, ettei Lainsäädännön arviointineuvoston lausuntoa ehditty saada ennen prosessin aloittamista. Arviointineuvoston myöhemmin tulleessa lausunnossa todetaan lakiesityksen valmistelussa olevan useita puutteita. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, ettei valmistelussa ole selvitetty muita mahdollisia vaihtoehtoja (esimerkiksi lisenssijärjestelmään perustuvaa lainsäädäntöä). Lakiesityksen perusteluista myös puuttuu taloudellisia laskelmia ja lakiesityksen vaikutusarvioita Ahvenanmaan PAF-yhtiön toimintaan.
 • Malta esitti heinäkuussa 2021 EU-notifikaatioprosessin yhteydessä lakiesityksestä ”Detailed opinion”-lausunnon. ”Detailed opinion” haastaa Suomen valtion perustelemaan tehtyjen ratkaisujen tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta. Suomella on 3 kuukautta aikaa antaa vastauksensa ja tehdä mahdolliset tarvittavat muutokset. Vaikka lakiesityksessä olevat toimet vaikuttavat esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suurilta, niin lopputulema lienee se, että lakiesitys tulee pääpiirteittäin samana eduskunnan käsittelyyn. Epävirallisten tietojen mukaan Suomi on jo antanut vastauksensa ja ilmeisesti tehnyt lakiesitykseen vain pieniä muutoksia. Lakiesityksen odotetaan tulevan Suomen eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina – syyskuussa 2021.
 • Todennäköisyydet sille, meneekö esitys lainkaan läpi, meneekö se läpi esitetyn kaltaisena vai meneekö se läpi muutettuna vaihtelevat koko ajan. Veikkauksen taloudellisen tuloksen romahtaminen puoltaa lakimuutoksen jyräämistä läpi nopealla aikataululla. Lakimuutoksen lopputulos ei muuta tilannetta merkittävästi sen suhteen, että vakava keskustelu lisenssijärjestelmään siirtymisestä on edessä joka tapauksessa.
 • Tietojen mukaan näyttää varmalta, että nykyinen malli, jossa edunsaajien avustukset on kytketty suoraan Veikkauksen tuottoon, tullaan purkamaan. Muutosta valmistelemaan on nimetty työryhmä, jonka odotetaan antavan esitys asiasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteena on saada muutos voimaan vuoden 2024 alusta alkaen. Edunsaajien ja Veikkauksen tuoton suoran yhteyden katkaiseminen vaatii muutosta myös arpajaislakiin. Tämän vuoksi laki joudutaan avaamaan uudelleen joko vuonna 2022 tai 2023. Tässä yhteydessä on ainakin teoreettisesti mahdollista, että lakiin voitaisiin tehdä myös muita merkittäviä muutoksia.

Poliittinen tilanne

 • Poliittinen turbulenssi on kova. Hallituspuolueita sitoo hallitusohjelma, mutta tilanne on vaikea Veikkauksen tuottojen romahduksen takia. Poliitikot haluaisivat tukea Veikkauksen markkina-asemaa, mutta siihen ei ole keinoja. Tämän hetken tiedon mukaan arpajaislakiesitystä ajetaan edelleen läpi. Monopolijärjestelmään perustuvan rahapelilainsäädännön järkevyydestä on kuitenkin syntynyt keskustelua, ja hallituspuolueiden kansanedustajat ovat esittäneet asiasta eriäviä näkemyksiä.
 • Veikkauksen ja sen edunsaajien yhteys ollaan katkaisemassa viimeistään vuonna 2024. Sitä ennen Veikkauksen edunsaajien saama valtionavustus laskee jo melkoisesti. Veikkauksen tuotot ollaan siirtämässä normaaliin budjettiin, josta edunsaajien avustukset maksetaan kulloisenkin hallituksen tekemien budjettipäätösten mukaisesti.
 • Koko rahapelijärjestelmän muuttamisesta on alkanut poliittinen keskustelu. Veikkauksen markkinaosuus suomalaisten koko rahapelaamisesta laskee seuraavien vuosien aikana alle 70 %. Digitaalisissa kanavissa Veikkauksen markkinaosuus on lähellä 60 % rajaa, ja kilpailluilla pelituotealueilla (kasinopelit ja kiinteäkertoiminen vedonlyönti) arvion mukaan vain noin 35 %. Tämä kehityksen perusteella ei enää ole järkevää ja mahdollista jatkaa monopolijärjestelmällä. Kysymys on lähinnä siitä, missä vaiheessa järjestelmä muutetaan lisenssipohjaiseksi ja minkälainen monilupajärjestelmä luodaan.
 • On epätodennäköistä, että vielä seuraavakin Suomen hallitus päättäisi jatkaa rahapelien monopolijärjestelmällä. Seuraavan kerran vuonna 2023 toteutettavassa rahapeliongelmien väestötutkimuksessa ei voida odottaa ongelmien määrän laskeneen merkittävästi. Vähentynyt raha-automaattipelaaminen vähentää koettuja peliongelmia jonkin verran. Tämän vaikutuksen näkyminen väestökyselyssä on hyvin epätodennäköistä, koska digitaalisen rahapelaamisen osuus on räjähtänyt niin pelaamisessa kuin peliongelmien määrässä.
 • Digitaalisen pelaamisen osuus Suomen koko rahapelaamisesta saavuttaa pian 70 % tason. Veikkauksen markkinaosuus tuosta pelaamisesta on laskenut nopeasti lähelle 60 % tasoa. Tietyillä kilpailluilla tuotealueilla Veikkauksen osuus pelaamisesta on jo erittäin alhaisella tasolla, esimerkiksi kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä arvioilta vain noin 25 %. Tällaisessa markkinatilanteessa monopolijärjestelmällä ei voi enää jatkaa.

Development of Finnish gambling situation – August 2021

I have written this short analysis of the Finnihs gambling situation together with my business partner Reijo Anttila.

Market situation H1/2021

 • The Covid-19 has continued to have a negative impact on gambling activities in Veikkaus’ physical channels. Gaming arcades and slot machines have had to be partly closed.
 • Compulsory identification-based gaming of physical slot machines came into force in the decentralized slot machines in January 2021. That will significantly reduced Veikkaus’ gross gaming revenue.
 • Mandatory identification of slot machines in Veikkaus’ own gaming arcades came into force in July 2021. The foreign slot machines used by Veikkaus did not have an identification feature ready. As a result, these slot machines had to be closed in Veikkaus’ gaming arcades. Slot machines will be reopened when it is possible that customers can identify themselves in those machines. According to unofficial information, the customer’s obligation to identify himself has collapsed the gaming margin accumulated in Veikkaus’ gaming arcades.
 • Veikkaus started collective bargaining in August 2021. According to the company’s announcement, its purpose is to reduce approximately 200 jobs from the point-of-sale organization. In addition, the company is working to make organizational changes for hundreds of its other employees.
 • In September 2021, the gambling limits for digital, fast-paced gambling will be extended to include slot machine gaming at the physical point of sales. That will further reduce Veikkaus’ revenues. Until now, physical slot machines have been allowed to be played as much as customers want, but in the future, the player will have to set a limit on both daily and monthly consumption. According to the experience of the digital channel, the limits will be set tight. It is estimated that there are tens of thousands of problematic slot machine players, and playing of that group will go down a lot. It is quite possible that some of the declining gambling is likely to move to the digital gambling services of offshore operators.
 • According to information obtained from various sources, the gaming revenue of offshore companies in Finland has been growing strongly during the Covid-19 period.

Gambling in Veikkaus’ physical channel, in particular, is undergoing a considerable change. According to Veikkaus’ H1 / 2021 interim report, only 45 % of gambling took place in the physical channels, and 55 % came from digital sales. In 2019, the physical sales channel accounted for almost 60 % of total sales. At present, about 65 % of all Finnish gambling takes place on digital channels. Within a couple of years, that share will exceed 70 %.

Drafted Lottery Act 2021

 • The project to reform the Lottery Act in accordance with the Government Program was launched in January 2020, when a preparatory working group was appointed.
 • The working group completed the proposal in late 2020. Opinions on the proposal were given in early 2021.
 • The critical points of the drafted law are:
  • The law provides for payment blocking to limit the availability of offshore gambling. Blockings are targeted at gambling companies that market in violation of the Lottery Act. The law does not define what is considered illegal marketing. The regulator (the National Police Board) makes an interpretation. The regulator maintains a “blacklist” of illegally marketing gambling operators. Banks and payment service providers are required to block payment transactions to “blacklisted” gambling companies.
  • Provisions on mandatory player identification are added to the law. In the beginning, of course, this only applies to Veikkaus’ operations, but it can be considered a policy that will be valid later also in a possible licensing market situation.
  • A provision is added to the law to extend the decision prohibiting the marketing of gambling that violates the Lottery Act to natural persons. In addition, there will be the possibility of imposing an administrative penalty fee for marketing in breach of the Lottery Act.
  • According to the bill, Veikkaus will be allowed to market horse and sports betting, even though they are considered to be gambling products that can cause significant gambling problems.
  • The law specifies the provisions concerning Veikkaus’ marketing and supervision of the implementation of gambling. In addition, conditions on the placement and self-monitoring of slot machines will be added to the law.
  • The Act adds provision on the possibility for Veikkaus to establish a subsidiary engaged in business between companies (B2B) for non-gambling activities and on the conditions and restrictions concerning the subsidiary’s operation to be installed.
 • The drafted law was sent at the end of April 2021 to the EU notification process. The start of the EU process was so urgent that the opinion of the Legislative Evaluation Council was not available before the process started. A subsequent opinion of the Evaluation Council noted several shortcomings in the preparation of the law. Particular attention will be paid to the fact that the preparation work has not explored other possible options (e.g., legislation based on a licensing system). The explanatory memorandum to the Lottery Act also lacks financial calculations and impact assessments of the law to the operations of the Åland-based PAF company.
 • In July 2021, Malta issued a “detailed opinion” on the law in the context of the EU notification process. The “detailed opinion” challenges the Finnish state to justify the necessity and proportionality of the decisions. Finland has three months to give its answer and make any necessary changes. Although the measures in the law appear to be significant in order to achieve the stated goals, the result is probably that the bill will be essentially the same for consideration by parliament. According to unofficial information, Finland has already answered and apparently made only minor changes to the bill. The law is expected to be submitted to the Finnish Parliament in the coming weeks – in September 2021.
 • The probabilities of whether a proposal will go through at all, whether it will go through as it is presented, or whether it will go through modified will vary all the time. The collapse of Veikkaus’ financial result favors rolling the change in the law on a tight schedule. The outcome of the changes in the law will not significantly change the situation. So, a serious debate on the transition to a licensing system is ahead in any case.
 • According to the information, it seems certain that the current model, in which the beneficiaries’ revenue is directly linked to Veikkaus’ income, will be dismantled. A working group has been appointed to prepare for the change, which is expected to present a proposal by the end of 2021. The goal is for the change to take effect from the beginning of 2024. Breaking the direct link between the beneficiaries and Veikkaus’ income also requires an amendment to the Lotteries Act. As a result, the law will have to be reopened in either 2022 or 2023. In this context, it is theoretically possible that other significant changes could be made to the law.

Political situation

 • Political turbulence is severe. The governmental program binds government parties, but the situation is difficult due to Veikkaus’ revenues collapse. Politicians would like to support Veikkaus’ market position, but there are no ways to do so. According to current information, the Lottery Act is going to be accepted in parliament. However, there has been debate about the rationale for monopolistic gambling legislation, and MPs, also from governmental parties, have expressed differing views.
 • The connection between Veikkaus and its beneficiaries will be severed by 2024 at the latest. Before that, the state subsidy received by Veikkaus’ beneficiaries will already decrease considerably. Veikkaus’ revenues will be transferred to the state budget, from which the beneficiaries’ grants will be paid in accordance with the budget decisions made by the respective government.
 • A political debate has begun on changing the entire gambling system. Veikkaus’ market share of all Finns’ gambling will fall below 70 % in the coming years. In digital channels, Veikkaus’ market share is close to 60 %, and in the competitive gambling product areas (casino games and fixed-odds betting), it is estimated to be only about 35 %. Based on these developments, it is no longer sensible and possible to continue with a monopoly system. The question is mainly at what stage the system will be converted to license-based and what kind of multi-license system will be created.
 • It is unlikely that the next Finnish government will decide to continue with the gambling monopoly system. The next population survey on gambling problems will be conducted in 2023. It is assumed that the number of gambling problems will not decrease significantly in that survey. Reduced slot machine gambling lowers the gambling problems experienced to some extent. It is doubtful that this effect will be seen in the population survey, as the share of digital gambling has exploded in both gambling and the number of gambling problems.
 • The share of digital gaming in Finland’s total gambling will soon reach 70 %. Veikkaus’ market share of that gambling has fallen rapidly to 60 %. In certain competitive product areas, Veikkaus’ share of gambling is already at a very low level; for example, in fixed-odds sports betting, it is estimated at only about 25 %. In such a market situation, the monopoly system can no longer continue.

Huonoa arpajaislakia ei kannata runnoa väkisin läpi

Olen mielenkiinnolla seurannut Suomen pyrkimystä uudistaa rahapelilainsäädäntöään. Kuten jo tiedämme, niin tavoitteena on edelleen jatkaa yksinoikeuteen perustuvassa järjestelmässä niin, että monopolitoimija Veikkauksella olisi edelleen mahdollisuudet kanavoida rahapelien kysyntää omaan tarjoamaansa. Veikkaus ei voi kuitenkaan tehdä enää mitä tahansa, vaan tarjontaan tulee entistä enemmän rajoituksia, jotta vastuullisuutta voidaan lisätä ja sitä kautta mahdollisimman paljon ehkäistä rahapeliongelmien syntymistä. Tavoitteet kuulostavat hyviltä, mutta toteutus ontuu pahasti ja lopputulema ei vaikuta enää olevan tätä päivää.

Tarkennettu ehdotus uudesta arpajaislaista saatiin valmiiksi vihdoin huhtikuussa. Koska tavoiteaikataulu, laki voimaan 2022 alusta, on niin kiireinen, niin Suomi lähetti lain saman tien EU:n notifikaatioprosessiin. Tavoitteena oli saada EU:n kanta selville heinäkuun loppuun mennessä, jotta lakiin ehdittäisiin tehdä mahdolliset tarkennukset niin, että se tulisi eduskunnan käsittelyyn heti syysistuntokauden alussa syyskuussa.

Menettelyssä kiirehdettiin niin, ettei prosessiin kuuluvaa lainsäädännön arviointilausuntoa ehditty liittää mukaan. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi myöhemmin kriittisen lausunnon arpajaislakiesityksestä. Neuvoston mukaan esitys on teknisesti valmisteltu hyvin, mutta siinä ei ole selvitetty muissa EU-maissa käytössä olevaa lisenssipohjaista rahapelijärjestelmää. Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ei ole myöskään analysoitu riittävästi tai lainkaan. Vaikuttaa siis siltä, että päätökset on tehty ensin ja sitten niille on vain kirjoitettu perustelut.

Uusi arpajaislaki sisältää mm. esityksen muille rahapeliyhtiöille kuin Veikkaukselle tapahtuvien rahansiirtojen estosta. Lakiesityksen perusteluissa estoilla arvioidaan olevan vähän vaikutusta Veikkauksen kanavointikykyyn ja tuottoihin. Arviointineuvosto toteaa ”Näin ollen valittu keino ei mahdollisesti ole kovin tehokas ongelmapelaamisen vähentämiseksi”. Miksi tällaista pankeille suurta työtä vaativaa lainsäädäntöä suunnitellaan? Suomalaisten asiakkaiden rahaliikenteen estämisestä aiheutuisi pankeille ja maksuvälitysfirmoille jopa suuremmat kulut kuin Veikkaus mahdollisesti saisi lisätuottoja. Jos maksujen blokeerauksella ei pyritä vähentämään peliongelmia, eikä lisäämään Veikkauksen tuottoja, niin mikä voi olla syynä tällaiseen ehdotukseen, joka lähtökohtaisesti on jo länsimaalaista ajatusmaailmaa vastaan?

Lakiesityksen perusteluissa ei ole myöskään kerrottu, minkälaisia vaikutuksia lailla olisi Ahvenanmaan peliyhtiön PAF:n nettiliiketoimintaan Manner-Suomessa asuvien asiakkaiden osalta. Tiedän, että rahaliikenteen estämisellä olisi dramaattisia vaikutuksia PAF:n toimintaan, joka pahimmillaan saattaisi loppua kokonaan. Tällä olisi iso vaikutus koko Ahvenanmaalle, joka saa yhtiön toiminnasta vuosittain noin 20 M€ tuotot. Rahansiirtoja on erittäin vaikeaa estää PAF:lle niin, ettei se koskisi myös yhtiön täysin luvallista rahapelitoimintaa Ahvenanmaan mantereella sekä laivoilla. Sellaiset toimet, joilla rahaliikenne estettäisiin myös laivoille ja Ahvenanmaalle, olisivat Ahvenanmaan itsehallintolain vastaisia, eikä sellaista päätöstä voida antaa.

Jos rahansiirtojen esto ei koskisi PAF:ia, niin se ei voisi myöskään koskea muita rahapeliyhtiöitä, jotka kohdistavat Suomeen korkeintaan saman tason asiakastoimenpiteitä, mm. suomenkieliset pelisivut ja asiakasviestit, kuin PAF tekee. Yhtiöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Mikäli PAF:ia kohdellaan eri tavoin kuin muita, vahvistaa se Suomen tilanteeksi duopolin, joka ei ole EU-lainsäädännöllisesti hyväksyttävää. Tällainen tilanne johtaisi käytännössä Suomen rahapelijärjestelmän romuttumiseen.

Suomen arpajaislakiesitys on kohdannut ”odottamattomia” haasteita EU:n notikaatioprosessissa. Tosin itselleni ei ainakaan ollut mikään yllätys, että Maltan valtio kyseenalaisti ehdotuksen. Sen sijaan vakavuusaste, jolla Malta asian teki, yllätti ainakin jonkin verran. Prosessissa on mahdollista pyytää lisätietoja ja ottaa asia pöydälle kuukauden ajaksi. Tätä ainakin itse odotin Maltalta. Mutta Malta on nyt mennyt astetta pidemmälle ja on antanut asiasta ”Detailed opinion”-lausunnon, johon Suomella on nyt aikaa reagoida kolmen kuukauden ajan. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että arpajaislakiesitys voi tulla eduskuntaan aikaisintaan lokakuun lopussa. Lain saamiselle läpi niin, että se tulisi voimaan ensi vuoden alusta, tulee todella kiire.

Malta esittää lausunnossaan epäilyä Suomen ilmoittamista syistä kokonaismuutokselle. Suomi on ilmoittanut, että lainsäädäntöä uudistetaan, jotta rahapelaamiseen liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä nykyistä paremmin. Malta kyseenalaista sen, että monopoli olisi paras vaihtoehto tämän toteuttamiseksi ja peräänkuuluttaa tutkimustietoa asiasta. Kuten jo olen useaan otteeseen todennut, niin käsitykseni mukaan valmisteluprosessissa ei ole edes tutkittu muita mahdollisia vaihtoehtoja. On siis mielenkiintoista nähdä, miten Suomi perustelee monopolin ehkäisevän ongelmia paremmin kuin lisenssimallit.

Malta toteaa myös, että Suomen suunnittelemat markkinointirajoitukset ja maksujen blokeeraukset ovat EU-sopimusten vastaisia, jolloin Suomen pitää pystyä osoittamaan, että vähemmät toimenpiteet eivät riitä. Suomen lainperusteluissa ei ole mitään tutkimustietoa, jolla voitaisiin osoittaa näin isojen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja oikeasuhteisuus. EU-tuomioistuin on todennut, että vaikka valtiot voivat rajoittaa rahapelien tarjoamista alueellaan, näiden rajoitusten on oltava perusteltuja ja niiden on oltava oikeasuhteisia ja sopivia yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen pitäisi nyt siis pystyä osoittamaan, että sillä on todellinen tarve toimia vastoin EU:n yleisiä periaatteita.

Olin yllättynyt siitä, ettei Malta kiinnitä lausunnossaan mitään huomiota suunniteltuun uuteen kansainväliseen B2B-liiketoimintaan. Odotin, että joku taho kyseenalaistaa varmasti tällaisen suunnitelman tilanteessa, jossa Suomi jatkaa edelleen omalla markkinallaan yksinoikeuteen pohjautuvaa rahapelitoimintaa. Merkitseekö tämä sitä, että asia on kaikkien puolesta ok, vai onko kyseessä ”juoni”, jossa asiaan puututaan vasta kyseisen B2B-toiminnan alkaessa?

Kaiken kaikkiaan Suomen hallituksen tavoitteena on ollut vahvistaa Veikkauksen asemaa. Uudella lainsäädännöllä kuitenkin enemmän vaarannetaan kuin suojellaan rahapelimonopolia. Tämä tietysti nopeuttaa väistämättä edessä olevaa siirtymistä lisenssijärjestelmään. Mielestäni paras ratkaisu olisi, että nykyisen arpajaislakiesityksen annettaisiin raueta. Saman tien pitäisi kuitenkin aloittaa uusi valmistelu, jossa myös muut vaihtoehdot analysoitaisiin kunnolla, jolloin päätös Suomen rahapelijärjestelmästä tehtäisiin faktapohjaisesti. Samassa yhteydessä voitaisiin myös purkaa nykyinen Veikkauksen tuottojen jakomalli ja siirtää rahapelituottojen jako normaaliin budjettikäytäntöön.

The purpose and future of lottery organisations

I have written this text for http://www.lotterydaily.com, and Conor Porter has partly edited it.

During my one-and-a-half year consulting career, I have mainly worked in lotteries and related matters. I have been surprised that even those who regularly cooperate with lotteries talk about lotteries as if they were somehow a homogenous group of companies. This is by no means the case. Understanding this is important both for the lotteries themselves and for other companies working with lotteries, as I wrote in my previous column.

Most lotteries are members of the World Lottery Association (WLA). In addition, the same companies also belong to similar continental organizations. Here in Europe, that regional organization is called The European Lotteries (EL). 

The WLA is an international, member-based organization of state-authorized lotteries, sports betting operators, and suppliers to the global lottery industry. The EL is the umbrella organization of national lotteries operating games of chance for the public benefit. Based on the organizations’ definitions, it can be concluded that the common feature for the members is to run lotteries under state license so that the profits are directed to charitable purposes.

Even a superficial analysis of the member companies reveals that there is no real common factor for the companies. All companies run lottery games from a monopoly basis in their jurisdiction, but even that is not the case. Some of the members of the organizations are gambling companies whose product range does not include lottery games at all. 

Another common factor identified in the definitions is revenue-sharing for public benefit. This is true in principle, but similarly, for example, other gambling companies operating under a state license can declare that they support state-decided targets with their gaming revenues. Only part of the profit of companies belonging to lottery organizations goes entirely for public benefit. In practice, therefore, it is not a common factor for member companies either.

EL has sought to promote the advocacy of its member companies towards the EU. This has, in principle, been an important area of activity, although around 30% of the organization’s members are not located in EU countries. 

What has the EL sought to promote towards the EU? In practice, the activity has been mainly the monitoring of EU legislation and the European Court of Justice decisions. The actual advocacy work has been difficult to do because the members of EL do not have a common will on things. 

EL lotteries are so different, and lottery/gambling laws vary so much from country to country that the target states of lotteries differ too much. It would be possible to find different subgroups within the EL that could have a common will to regulate at the European level, but such a will certainly cannot be achieved as a whole.

WLA has not even sought to influence social issues. The role of that organization is mainly to gather information, commission research, and organize seminars. These are, of course, important things for member companies, but those tasks could very well be done by someone else. WLA seminars, especially the biennial congress, are excellent networking venues for lottery directors and technology companies working with lotteries. These events strengthen the cohesion of the “lottery family,” but they do little to benefit the overall operation.

The problem with lotteries has been the desire to stay separate from other gambling operators. Lottery operations have been preferred to betting and especially casino games. From the point of view of gambling problems, this has certainly been justified. On the other hand, the majority of EL’s member companies now have sports betting operations. On top of all that, about 20% of EL companies run casino games. So there is no reason to say that lotteries are better than other gambling companies. Some of the lotteries are among the most responsible gambling companies globally but by no means all.

How, then, should lottery organizations be developed? The answer to the question depends on what the action is intended to achieve. Organizations may continue to exchange information and hold seminars within the framework of competition law. However, it is unnecessary to expect significant improvement in companies’ social and economic situation from such activities. Each company must be able to take care of advocacy work in its own country. However, such activities will not meet the biggest challenge in the gambling industry, which is to enhance the industry’s reputation.

If the lottery industry wants to make a difference, it has two options. Within the industry, it is divided into smaller homogeneous groups that can then pursue common goals. Such groups are more influential than individual companies, but are they strong enough actually to influence issues at the continental level? 

Another option is a cooperation between gambling organizations. I think it is possible that, by working together, lotteries and casino companies could improve the operation and reputation of the entire gambling industry. The aim of cooperation could be, for example, clear definitions of legal and illegal gambling activities. This could help improve the reputation of legal gambling, which would boost the operations of member companies.

Ratkaisu Suomen rahapelaamiseen

Luin pari viikkoa sitten Senja Larsenin kirjoittaman Veikkauskratia-kirjan, joka herätti minussa monenlaisia, hieman ristiriitaisiakin, ajatuksia. Ajattelin kirjan lukemisen jälkeen, että noista heränneistä ajatuksista kannattaisi kirjoittaa blogi, mutta se jäi kirjoittamatta. Osa asioista on jo unohtunut ja kirjan sisältöä on käsitelty varsinkin sosiaalisessa mediassa niin runsaasti, että en aio nyt kirjoittaa mitään ”kirja-arvostelua”. Sen sijaan esitän ratkaisun, jolla suomalainen rahapelijärjestelmä saataisiin niin hyvään kuntoon kuin mahdollista.

Rahapelaaminen on toimintaa, joka aiheuttaa osalle asiakkaista ongelmia aivan samoin kuin tapahtuu myös alkoholin kulutuksessa. Ongelmien aiheutumisen takia kaikki maailman valtiot ovat päätyneet tavalla tai toisella säätelemään rahapelien tarjontaa – ei välttämättä kulutusta. Käsitykseni mukaan rahapelit eivät ole missään maailmassa täysin vapaata kaupallista toimintaa. Rajoitusten toteuttamistavat sen sijaan vaihtelevat paljon eri maiden välillä. Suomen valitsema kokonaisvaltainen monopolimalli on yksi, tosin hyvin harvinainen, tapa kontrolloida rahapelaamista.

Tutkimusten mukaan rahapelaaminen aiheuttaa Suomessa merkittäviä ongelmia noin kolmelle prosentille aikuisväestöstä. Tuosta ryhmästä noin kolmasosa eli prosentti aikuisista kärsii vakavista rahapelien aiheuttamista ongelmista. Tiedän, että välittömistä ongelmista kärsivien ihmisten joukko on kuitenkin vain osatotuus asiasta. Heidän lähipiiriinsä kuuluu paljon enemmän ihmisiä, jotka kärsivät rahapelien aiheuttamista ongelmista ainakin välillisesti. Luvuista voidaan kuitenkin päätellä, että 97 % Suomen aikuisista ei kärsi ainakaan suoraan peliongelmista. Tälle ryhmälle pelaaminen on osa viihde- ja vapaa-ajan kulutusta, jonka tulisi olla edelleen mahdollista.

Saan nykyään palkkani rahapeliasioihin liittyvästä konsultoinnista. Omasta taloudellisesta näkökulmastani toimin nyt tyhmästi, kun esitän ratkaisuni ilmaiseksi. Kyseessä on kuitenkin Suomen kannalta niin iso asia, että osallistun mielelläni ”talkootöihin”.

 1. Siirrytään lisenssijärjestelmään

Nykyisessä monopolijärjestelmässä vain Veikkauksen toiminta on valtion sääntelyn ja valvonnan piirissä. Lisenssijärjestelmässä regulaation piiriin saadaan parhaimmillaan lähes koko Suomessa tapahtuva rahapelaaminen. Lisenssien määrää ei tarvitse rajoittaa, mutta lisenssien ehtojen pitää olla riittävän tiukat. Euroopassa on yleisesti käytössä järjestelmä, jossa lottopelaaminen perustuu monopolijärjestelmään ja muut rahapelit ovat lisenssijärjestelmän piirissä. Tämä voisi olla myös Suomen malli. Toinen vaihtoehto on siirtää myös lottopelit lisenssimalliin, mutta niin, että lisenssejä myönnetään kilpailutuksen kautta vain yksi kappale esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi (Iso-Britannian järjestelmä).

2. Verotus

Lisenssijärjestelmässä valtion rahapeleistä saamat tulot koostuvat kahdesta osasta. Lisensseillä on hinta, mutta niistä saatavat tulot eivät ole kokonaisuuden kannalta kovin suuri asia. Sen sijaan rahapelaamiselle määrätyllä verolla on suuri merkitys. Verotuksen pitää perustua rahapelikatteeseen eli summaan, joka peliyhtiöille jää sen jälkeen, kun ne ovat maksaneet asiakkaiden voitot. Oikea verotuksen taso lienee 20–25 prosenttia pelikatteesta. Veroaste ei saa olla liian korkea, jotta mahdollisimman moni rahapeliyhtiöistä hakeutuu laillisen järjestelmän piiriin.

3. Muun rahapelitarjonnan estäminen

Suomen tavoitteena tulee olla kaiken Suomessa tapahtuvan rahapelaamisen siirtäminen valvonnan piiriin. Peliyhtiöillä tulee olla muitakin syitä hakea rahapelilisenssiä kuin vain ”pakko”. Tämän vuoksi valtion on pyrittävä tarjoamaan sellaiset toimintaehdot, että yhtiöt haluavat toimia lisenssin piirissä. Edellä mainitun oikean veroasteen lisäksi tärkeä tekijä on lisensoimattomien peliyhtiöiden toiminnan estäminen. Tätä varten tarvitaan työkaluja ja lainsäädäntöä, jolla pelaaminen ilman suomalaista lisenssiä toimiville rahapeliyhtiöille voidaan estää.

4. Vain tunnistautunutta pelaamista

Rahapelitoiminnan valvojalle, nykyisin Poliisihallitus, rakennetaan järjestelmä, josta valvoja voi seurata kaikkea Suomessa tapahtuvaa rahapelaamista. Peliyhtiöiden tulee toimittaa dataa kyseiseen järjestelmään reaaliaikaisesti. Tarkoituksena on luoda järjestelmä, jolla voidaan seurata, valvoa ja kontrolloida yksilökohtaista pelaamista. Jotta tämä toimii, tulee kaiken rahapelaamisen tapahtua vain tunnistautuneena.

5. Rahapelaamisen tuotot valtion budjettiin

Kaiken rahapelaamisesta valtiolle kertyvän tuoton tulee siirtyä valtion yleiseen kassaan. Tämä koskee myös Veikkauksen toiminnasta kertyviä tuottoja. Nykyisten edunsaajien kytkös Veikkauksen tuottoon siis on katkaistava niin pian kuin mahdollista.

6. Selkeä rahapelaamisen vastuuministeriö

Nykyisessä rahapelijärjestelmässä on aivan liian monta eri ministeriötä, joilla on oma erillinen roolinsa rahapeleihin liittyvissä asioissa. Jatkossa on oltava selkeä taho, joka vastaa rahapelitoimintaan liittyvästä kokonaiskuvasta. Tämän lisäksi on mahdollista, että pelien valvonnasta vastaa edelleen Sisäministeriö ja peliongelma-asioista Sosiaali- ja terveysministeriö.

7. Pelaamisen rajoitukset asiakaskohtaisesti

Ihmisten taloudellinen ja terveydellinen tilanne vaihtelee suuresti. Tämän vuoksi yleiset kaikkia koskevat rajoitukset eivät ole toimiva tapa säädellä rahapelaamista. Linjauksena tulee kuitenkin olla se, että jokaisen asiakkaan on pakko asettaa itselleen pelaamista koskevat rajoitukset. Toimivia rajoituksia voisivat olla tappiorajat ja/tai rahansiirtoja koskevat rajoitukset. Nämä rajat voivat vaihdella asiakaskohtaisesti seuraavassa kohdassa esittämieni tietojen pohjalta. Pelaamisen rajoitukset koskevat kaikkea asiakkaan rahapelaamista ja sen vuoksi tarvitaan kohdassa 4. mainittu koko rahapelaamista koskeva keskusjärjestelmä.

8. Asiakkaan tietojen yhdistely

Rahapelaamista valvovalle taholle annetaan oikeus yhdistää asiakastietoihin myös tiedot henkilöiden talous- ja terveystiedoista. Taloustietojen, esimerkiksi vero- ja luottotiedot, perusteella voidaan asettaa ja arvioida edellä mainittuja asiakaskohtaisia pelaamisrajoituksia. Sosiaaliturvan avulla elävälle voi 20 euron pelihäviö olla jo liikaan, kun taas 10 000 euron kuukausipalkkaa nauttivalle sillä ei ole mitään merkitystä. Terveystietojen osalta viranomaisella tulee olla mahdollisuus saada tieto ainakin todetuista tai epäillyistä rahapeliongelmista ja muista riippuvuuksista. Näiden tietojen avulla viranomaisella tulee olla mahdollisuus, ja itse asiassa velvollisuus, estää tällaista henkilöiden pelaaminen kokonaan.

Tiedän, että tämä kohta aiheuttaa suuria lainsäädännöllisiä haasteita. Jos kuitenkin oikeasti halutaan saada aikaiseksi ratkaisu, jossa rahapelihaittoja vähennetään ja samalla kuitenkin pyritään mahdollistamaan terve pelaaminen, niin tällainen ratkaisu tarvitaan.

9. Estorekisteri käyttöön

Rahapelaaminen tulee voida estää kokonaan joko asiakkaan omalla päätöksellä tai viranomaisen perustellulla päätöksellä. Asiakkaan ei tarvitse selittää estopäätöstään millään tavalla. Sen sijaan viranomaisen ratkaisun tulee pohjautua edellisessä kohdassa mainittuihin taloudellisiin tai terveydellisiin tietoihin. Pelaamisen eston tulee koskea heti kaikkia rahapeliyhtiöitä. Rahapeliyhtiöille tulee asettaa riittävän suuret sanktiot, jos todetaan yhtiöiden rikkoneen peliestojen noudattamista.

10. Peliongelmien säännöllinen seuranta

Viranomaisen on seurattava koko ajan rahapelitoiminnan muutosten vaikutusta peliongelmien kehittymiseen. Tarvittaessa on oltava valmius reagoida asioihin nopealla aikataululla. Järjestelmää, toimintamalleja ja rajoituksia koskevia muutoksia tulee voida vähintään hienosäätää lähes reaaliaikaisesti. Tärkeää on myös luoda nykyistä parempi malli, jolla tunnistetaan riittävän varhaisessa vaiheessa rahapelaamista, joka johtaa peliongelmien syntymiseen.

11. Markkinointirajoituksia

Rahapelilisenssin haltijoilla tulee olla mahdollisuus tehdä rahapelien markkinointia. Italiassa käytössä olevan rahapelien markkinoinnin totaalikiellon sijaan on luotava malli, jossa rahapelien markkinoinnille asetetaan selkeät raamit. Peliyhtiöiden on tiedettävä, mitä pelejä ne voivat markkinoida ja missä ja milloin markkinointia saa tehdä. Rajoitusten rikkomisesta tulee seurata riittävän kovat rangaistukset.

12. Veikkaus yhtenä muiden joukossa

Veikkaus voi yhtiönä jatkaa toimintaansa muiden lisenssiyhtiöiden joukossa. Valtion omistajuuden jatkuminen on periaatteessa mahdollista, mutta se aiheuttaa hankaluuksia lisenssimarkkinassa. Mikäli lottopelit päätetään pitää edelleen monopolijärjestelmässä, on Veikkaus edelleen luonnollinen valinta kyseisten pelien pyörittäjäksi. Tässä tapauksessa Veikkaus on kuitenkin pakko jakaa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi – toinen lisenssijärjestelmää ja toinen monopolijärjestelmää varten.

Mielenkiintoinen skenaario on lisenssijärjestelmään siirtyvän yhtiön myynti esimerkiksi pörssilistauksen kautta.

Lisenssijärjestelmään siirtyminen avaa Veikkaukselle huomattavasti nykyistä paremmat kansainvälistymismahdollisuudet. Asiaan liittyvät lainsäädännölliset riskit poistuvat ja kaiken lisäksi Veikkaus pääsee halutessaan mukaan muissa maissa tapahtuvaan B2C-liiketoimintaan.

13. Asiakkaiden hyväksyntä rahapelijärjestelmälle

Hyvä lähtökohta kaikelle lainsäädännölle on se, että kansalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät toimintaa säätelevät lait. Rahapelijärjestelmän tulee perustua ratkaisuihin, joilla on mahdollisimman laajan asiakaskunnan hyväksyntä. Tehtävien rajoitusten syyt on avattava asiakkaille, ja myös muille suomalaisille

14. Hajasijoitetut raha-automaatit???

Rahapeliongelmiin liittyvä keskustelu on pyörinyt todella paljon hajasijoitettujen raha-automaattien ympärillä. Tutkimusten mukaan suurin osa Suomen rahapeliongelmista liittyy kyseisiin laitteisiin. Myönnän, että en ole koskaan pitänyt hajasijoitetuista automaateista ja olisin ollut valmis poistamanaan ne jo vuosia sitten. Haluan kuitenkin, että ratkaisut tehdään faktatietojen pohjalta. Minulla ei ainakaan ole tiedossa tutkimustietoa siitä, mitä raha-automaattien poistaminen oikeasti vaikuttaa peliongelmien määrään ja vakavuusasteeseen. Tämä tieto tarvitaan ennen kuin voidaan tehdä iso päätös kaikkien raha-automaattien siirtämisestä valvottuihin tiloihin.

One size doesn’t fit all

I have written this text for http://www.lotterydaily.com, and Conor Porter has partly edited it.

I’m sure you know the t-shirts sold in tourist stores, the size of which is stated as “one size fits all”? I’ve always wondered how stupid people are when they buy shirts that don’t look good on anyone. Similar examples of selling the same product can be seen in all industries. The selling company focuses on lowering the cost level and seeks large economies of scale by keeping production in one or a few products. However, such a business strategy can only produce bulk products that are not of great importance to customers.

I have written several times in my previous columns about how important it is to understand customer needs. With the data collected from customers, companies can offer even better products and services which, in turn, increase business profits. When successful, customized products are an actual win-win situation where the company receives more revenue, but at the same time, customer satisfaction increases.

Lotteries, especially in the field of lottery games, sell their products to such a large number of customers that, at least in theory, one product fits all thinking might even work. Such a product suitable for everyone should be developed with the average customer in mind. If the customer base is large enough, then the average product may be of interest to a sufficiently large customer group. A lotto game focusing on the jackpot could be such a product, for example. The smaller and more heterogeneous the customer base, the more difficult it is to develop a single product that suits everyone.

However, the actual topic of this column is not the products and services that lotteries offer to their customers. Instead, I would like to highlight the challenges of action between gaming technology suppliers and gambling operators. Based on my previous experience with lotteries and now through additional information obtained through consulting, I argue that some kind of “interpreters” would be needed between operators and technology companies to understand each other better. It may be that there should be similar “interpreters” within gambling companies between business and technology people.

I admit that I see the situation perhaps too much through the eyes of the lottery. In any case, it seems that a large percentage of gaming technology companies are looking to sell the same product and the same technology solutions to all gambling operators. Like in the B2C business, customers are different in the B2B business; clients are different and have specific businesses. The understanding seems to be enough for casino companies, betting companies, and lotteries to belong to different series. Instead, it seems surprisingly difficult to understand that lotteries are a completely heterogeneous group of companies. Sure, some lotteries resemble each other more than others, but a business-oriented, stock-listed lottery needs something other than a lottery like a state office.

I’ve talked a lot about the need for lotteries to develop their digital business and, on the other hand, the need to add new product verticals. As such, an excellent digital platform may be too complicated for a company starting a digital gambling business, while the same solution may be far too simple for a lottery that has been running digital operations for years. Technology companies should understand the levels at which different gambling operators are in different areas. Based on this understanding, it could be easier to tailor individual solutions to companies. The situation is thus quite similar to B2C, where the aim is to offer players personalized products and services. In reality, those products are not made individually for each customer, but the goal is to create a feeling for the customer that this is just for me.

Take, for example, the product area of betting. A technology supplier seeking to sell its betting solution to lotteries must understand at least the legal situation in that target country, the current state and strategic importance of sports games in the entire operation of the lottery, and the technology architecture of the gambling company. The legislation affects many issues and may impose specific requirements that make basic solutions impossible in that country. The needs of sports games are different for start-up companies than for a company operating in this product area for a long time. It is also possible that some lotteries just want to offer sports games to serve their customers, while other lotteries strive to make the maximum profit out of sports games as well.

For a lottery that wants to add betting to its product portfolio but still intends to focus on running lottery games, the full-service solution is perfect. The technology must meet the requirements of the country’s legislation, but it does not have to have any specific business specialties. The reliability of technology is a crucial element. In addition to the basic technology, there is also a need for ready-made odds, usually obtained from large companies focused on them through a revenue share agreement. Selling such a total ready-made package to large lottery companies running sports games, on the other hand, is entirely pointless. Many lotteries operate in sports games in the license-based market, where they compete openly against other operators. In a situation like this, you can only succeed by doing things differently, better than your competitors. That requires tailored services and also, at least in some sports, different odds from other companies.

Understanding IT architecture is an exciting area. Traditionally, lotteries have purchased their technology solutions from a single supplier. Lottery technology solutions have been based on a model where the central gaming system has been at the heart of it all. However, the situation has changed, at least for more advanced lotteries. The companies source the best solutions for different areas from different technology suppliers. Therefore, system integrability is of great importance to such companies. Instead, traditionally operating lotteries still want to buy all the technology from one supplier. It goes without saying that it is not worth trying to sell the same solutions to such lotteries.

As more and more lottery companies have switched to a multi-vendor model, technology companies have also changed their operating methods. However, I believe that suppliers still have a lot of opportunities to improve their service if they better understand the situation and needs of their customers. As I said above, the result of such action is, at best, a win-win situation where the technology company gets more sales, and the lottery is even more satisfied. In fact, there is still a third win in this model, as lottery players are also likely to be happier than they are today with better products.

Social elements improve the customer experience

I have written this text for http://www.lotterydaily.com, and it is partly edited by Conor Porter.

In my previous columns, I have repeatedly emphasized identifying and understanding customers’ gambling motives. If and when lotteries want to improve their operations, they need to understand their current and potential new customers. Why is someone already gambling, and how can it potentially affect the acquisition of new players? Customer understanding also helps to target the products and services that are best suited to players. Based on the same information, individually responsible gaming can also be made more efficient.

The motives for gambling can be summarized in three or four main themes. For lottery games, the most significant reason is dreaming. The other two major motives are entertainment and habit. The fourth motive is partly related to the previous ones, and it is linked to sport. Studies show that charity, for example, is the most significant reason to gamble with only a small number of customers.

The motives of an individual customer to gamble vary by time and place. The customer can dream of a Euro Millions jackpot on Friday. On Saturday, the same customer can leave his lottery ticket as he has done for 20 years. When there is an interesting football match on TV on Sunday, the customer bets a few euros to get a little extra excitement to watch the game.

Most lotteries have workable solutions to fulfil their dream motive. Lotteries continue to offer the biggest jackpots in the gambling world, allowing people to dream of a significant change in life, even if it is not very likely to happen. Lotteries also have enough to offer for smaller dreams. You can buy a scratch card for a few euros to win thousands or tens of thousands of euros.

A large number of lotteries have also started to offer sports games. On the other hand, entertainment-related qualities are not, at least not yet, the strength of lotteries.

A significant factor in entertainment is social interaction, which can happen through a physical meeting or in a digital environment. However, it is important to share experiences and do things together with other people. People need to enjoy the things they do. How have gambling companies and, above all, lotteries managed to take these things into account in their offerings? Undoubtedly not very well, but there are many opportunities.

There are many ways to support social communication related to gambling. Not all customers have switched from a retail channel to a digital channel, as you can still meet familiar salespersons and other players at the points of sale, with whom you can talk, eg, gaming-related matters.

Gambling is still a way for many customers at points of sale. The customers have been able to leave their lottery tickets at the same point of sale for decades. Lotteries generally still have an extensive sales network, the only purpose of which is not to make a profit but also to meet customers. For the same reason, acquiring new customers is easier in the retail channel than in the digital channel.

One workable solution to increasing social collaboration in gambling is syndicate gaming. Gambling companies offer opportunities to participate in gambling together with friends or family. There are also point-of-sale syndicates where customers can buy shares of big games. Selecting numbers and bets, thrilling results, and sharing experiences with other team members are elements that enhance the customer experience and make gambling more entertaining than playing alone.

It is also possible to add social elements to gambling in digital sales channels. In digital channels, it is also possible to offer syndicate portions generated by the gaming system. Customers can also create their own parties and play games together. Some lotteries have already created platforms where party members can discuss games and participate in gambling-related competitions. It is also essential for gambling companies to offer these services on a mobile channel, as increasing digital gambling occurs on mobile. On top of all that, people use mobile a lot for all other communication.

Gambling companies, including lotteries, are increasingly competing with each other, as are companies offering social and casual games. Gaming companies that provide entertainment games have always made their games entertaining, and those games often also contain social elements. Many casual gaming companies are consciously striving to approach the world of gambling. There are tons of sites where customers could play social/casual games with the possibility of winning real money. In most countries, direct cash winnings are not possible, but in any case, the trend is from casual games to gambling.

Similarly, many gambling companies are looking to develop new products that incorporate more and more social and casual gaming elements. For example, to survive the result of einstant games in the lottery product range, activities have been added to make the gaming experience entertaining. The gambling companies also have features that allow players to share their gambling experiences with their friends. It can be said that gambling companies are trying to approach the traditional plot of entertainment gaming companies. Both social gaming companies and gambling operators are looking for solutions to combine the best features of social games and gambling products. Competition is intensifying and expanding into new areas.

Lotteries may have even greater difficulty implementing entertainment elements in their games than casinos for example. This is especially true for traditional lottery games, where the low payback percentage and slow game rhythm make it difficult to entertain the games.

Adding social and entertainment elements to gambling improves the customer experience, which in turn improves business results. However, improving business results does not automatically mean an increase in problem gambling. Increasing customer understanding and thereby improving the customer experience also helps prevent gambling problems. It’s worth remembering that gambling is an entertaining and fun activity for about 90-95% of customers. However, we also need to take better care of the 5-10% group, for whom the situation is something completely different.

Lotteries can’t improve the reputation of the gambling industry alone

I have written this blog for www.lotterydaily.com and it is partly modified by Conor Porter.

The collapse of the gambling industry’s reputation threatens the future of the industry as a whole. In principle, gambling is a dangerous activity, which is why states have always regulated it. The societal debate on gambling problems and other dangerous gambling-related activities has clearly intensified, at least in Europe and especially in its western parts. Gambling has ended up in the same category as alcohol and tobacco. It can be said that gambling is not producing anything positive for people and society.

The deterioration of the industry’s reputation has not yet directly affected gambling’s numbers in games offered and customers. People still want to play as much, or even more, people want to play than before, and the supply of gambling is increasing all the time. There are hundreds if not thousands of gambling operators on digital channels that offer new gambling and better gaming conditions than traditional operators. On the other hand, states have paid more attention to gambling regulation than before, and as a result, there have been more restrictions on licensed gambling companies. Prohibitions on gambling marketing, restrictions on money transfers, mandatory customer identification, and maximum gambling limits are examples of new restrictions in recent years.

In principle, the above restrictions are a good thing for gambling as a whole. They are designed to control the negative things about gambling, of which gambling problems are the biggest. At this stage, it is still too early to assess whether or not the restrictions have been able to prevent gambling problems. At least so far, no clear evidence has been obtained. The big problem for the industry is that the restrictions only apply to part of the gambling activity. Regulators have the possibility to restrict only legal gambling operators licensed in that country. The restrictions do not apply to gambling companies that operate without a legal right to operate in those countries. It is quite easy for companies to stay ahead of regulators in digital channels and continue to operate despite restrictive attempts.

It should be in the common interest of the authorities and the gambling companies legally operating in the country to make a clear distinction between legal and illegal gambling activities. This delineation is certainly different in individual countries, but it does not matter for the big picture. Citizens of each country should easily understand which gambling operators operate legally in that country and which do not. That is not the case at the moment, which is why the whole industry’s reputation is suffering from unethical gambling operators.

Lottery companies have had a strange habit of seeing themselves as better operators than other gambling companies. Over the years, there has been a general perception in the lottery world that lotteries operate ethically and that their gaming (they do not call them gambling) activities do not cause problems. Criminal activities related to gambling problems and other forms of gambling have been blamed mainly on private betting companies and casino operators. Casino games certainly cause more gambling problems than traditional lottery games and criminal activity, e.g., money laundering and match-fixing, related to betting and not lottery games. Today, however, a large proportion of lotteries already run sports betting operations, and some lotteries have also included casino games in their product portfolios. Defining lotteries is much more difficult today than it was in the early 2000s. It seems that in the eyes of customers, all gambling is a big whole. As a result, lotteries can no longer improve the reputation of their gambling activities on their own, even though too many of them still seem to think so.

Legal gambling companies should urgently start working together to improve the industry’s reputation. The old-fashioned division between lotteries, betting operators, and casino companies should be forgotten immediately. All of these groups have their own organizations that need to immediately begin joint planning and action to improve the reputation of the entire gambling industry. Illegal and unethical activities in the gambling industry must be banned. Customers need to understand better which companies are trusted operators and which are not. That would also be in the interest of the countries. The most effective solution could be the cooperation of all gambling industry organizations and national gambling regulators to establish operating norms and standards for the industry. It is in the common interest of regulators, licensed gambling companies, and customers to get illegal and unethical operators out of the industry.

It is clear that gambling causes problems that must be prevented. The extent of the problems varies from country to country and from gambling vertical to gambling vertical. Still, in general, it can be said that gambling causes some degree of problems for about 2-5% of customers—fortunately, serious problems for an even smaller group. Gambling is, therefore, generally a harmless activity for the majority of players. However, care must be taken to identify and control the risks associated with gambling, but there should be no need to ban all activities. In this sense, gambling is easy to compare to the sale and consumption of alcohol. Alcohol causes big problems for some people, but most consume it in moderation and without significant problems.

So not all gambling is bad. Together, the industry needs to find a solution to how we can continue to enable people to gamble entertaining to minimize the problems. I don’t think there is any way lotteries can solve this challenge alone or even together with regulators. At the least, we must abandon old-fashioned thinking and start cooperating with the various actors in the gambling industry. Improving the reputation of the entire gambling industry is in all operators’ interests and their customers. I suggest that organizations such as the European Lotteries, the European Casino Association, and the World Tote Association sit at the same table and immediately launch plans to improve the functioning of the whole sector. Reputation cannot be achieved through information and marketing measures alone but requires real operational reforms.

Lotteries’ requirements are growing – operating models must change

I have originally written this text for http://www.lotterydaily.com, and Conor Porter has partly modified the text.

A company’s mission is to make a profit for its owners. That is also the case for lotteries, although they do not fully follow the way standard business companies operate. Responsible gaming and the restrictions that arise from gaming play a significant impact. Ultimately, lotteries also strive to achieve the biggest possible income flow for their owners and beneficiaries within their operation framework.

Companies that strive for results are constantly thinking about the best ways to run their operations. The goal is to keep up with developments or even be at the forefront. It is also a requirement to do the activity as efficiently as possible. Successful companies must also be better than their competitors in the same market in at least some areas.

Back in the early 2000s, lotteries did not think as described above. The companies have mainly been state-owned or at least have a monopoly position granted by them. That has reduced the pressure of business success and, in many cases, lotteries could be described as government offices rather than successful businesses. From an economic point of view, it is clear that a monopoly company always operates less efficiently than a company involved in the competition.

Most lotteries have not sought and still do not strive to be at the forefront of development. Companies have even had difficulty keeping up reasonably with the changing world around them. However, that has not hampered operations as long as the monopoly position has remained in practice and not just on paper. Attention has been paid to the efficiency of operations, but the starting point has been, above all, saving and not optimizing operations. Nor has the aim been to be the best operator in the market, even in some areas, as quite a few lotteries have been denied competing against anyone.

Of course, the situation is not the same everywhere. As I have already stated in my previous columns, the lotteries are a very heterogeneous group. There are still many state-owned companies among lotteries that are even part of the administration and operate like government offices. On the other hand, there are very business-oriented companies in the lottery world, some of which are owned by private equity investors or are even listed companies. The operating models of the state office and the listed company are not the same.

I do not mean that all lotteries should act as standard business companies do. Instead, I mean, each lotteries’ operating models can’t be the same because their goals are so different. Each company must find the most suitable operating methods for its operating environment and goals. The situation is such that there are no one-size-fits-all solutions.

One exciting area is outsourcing. How much and what companies should do themselves and what aspects they should outsource? It is not just a question of cost efficiency, although companies too often only think about that. By outsourcing operations, a company can achieve cost savings. Yet, it is also essential to focus on what can best improve the way you do business. Outsourcing often helps simplify management.

One of the most commonly outsourced things in the gambling world is technology. Lotteries have traditionally acquired all gambling-related technology from a single supplier. Operating models have differed quite a lot between European and US lotteries, for example. European companies have mostly bought the technology, while US lotteries have outsourced the entire gaming system to technology vendors as well. IGT, Scientific Games, and Intralot have dominated this area for a long time.

However, especially for more advanced lotteries, the situation has changed significantly. The development of digitalization and the expansion of the ​​operation of lotteries have mainly contributed to this. In addition to traditional scratch cards and lottery games in the retail channel, new product areas have emerged, such as sports betting, which is increasingly played on digital channels. That has changed not only the competitive situation but also the technical requirements.

While lotteries continue to operate draw-based games and scratch cards on a monopoly basis, and some companies also have a monopoly in other gaming areas, the shift to digital channels has further tightened competition. There are hundreds, if not thousands, of other gambling companies available to consumers on the internet and mobile world. Customers have also learned to demand better products and services from lotteries.

Traditional technology suppliers have excellently mastered the actual lottery gaming systems and related point-of-sale terminals. The structure of lottery games has been very similar for decades, which is why game development has been handled in collaboration with technology suppliers. However, the digital sales channel requirements and new product areas are different compared to traditional models. That has led to more technology companies entering the market, focusing on smaller specialty areas. Some companies have focused only on systems that operate on digital channels, others only on sports game solutions, and others only on game/content production.

The level of demand for many lotteries has increased with development. Advanced lotteries, in particular, want to take advantage of the best solutions in different areas, which is why buying everything from one technology supplier is no longer a viable model. Today, gambling systems in different product areas and sales channels may all come from different providers. That has caused a significant change in the IT-architecture. Everything no longer revolves around the lottery solution. Today, more and more companies have switched to a model where PAM is at the center of everything because customer data is the same for all game verticals and distribution channels.

So does outsourcing of technology make sense anymore? That is no longer possible for advanced and versatile gambling operators, so the issue is not valid for all lotteries. But the answer is not that simple. In the lottery sector, which still operates under strict state control and offers only traditional lottery products, it may make sense to continue all IT operations to a technology company and focus not only on administration but also on sales and marketing activities. The decision is made above all on what is most important to the company and its basis to achieve the most optimal profit level.

However, it is easy to predict that while the legal monopoly in lottery games may persist for a long time to come, the digitalization of the business will sooner or later drive all lotteries into a real competitive situation. In that world, traditional operating models will no longer succeed, but companies must understand and prepare for a huge change. That does not mean, for example, pushing responsibility out of the way of doing business, but changing companies’ processes, know-how, and management.

Personalization makes everyone happy

I have written this text for the Lottery Daily, and Conor Porter has partly modified it.

Personalization is a rising trend in the digital business. The first personalized services were built up already some 20 years ago, and a breakthrough was a matter of time. It took much more time than expected, but finally, personalization did it. The importance of personalization is here to stay, and it’s increasing rapidly in all businesses for the moment.

As competition between companies gets tougher, personalization provides an opportunity to stand out from the rest. In most businesses, those companies that stand out somehow from the others succeed. In the gambling and lottery business, personalization is the perfect tool to do things differently than other companies.

Although the first attempts with personalization were made a couple of decades ago, those were not successful. The number of contents and services was not at the level where a real personalized customer experience could be offered. There were maybe just a few possible outcomes, and that didn’t fulfill the needs of customers.

During the last 20 years, the amount of content and different possible services has exploded, and a real personalized customer experience can be offered. The critical point to make it happen has been the rapid development of AI solutions.

Using AI makes it possible to find the best-estimated contents and offerings to known customers. AI is an excellent tool because it can learn from its own mistakes and improve the given customer experience step by step.

Many lotteries and gambling companies have written their strategies to offer the best customer experience in the market. If this means that every customer has the same services offered in the same way for all, the result can’t be the best customer experience in the market. The same thing can’t work with different kinds of customers.

To offer the markets’ best customer experience, the lottery has to personalize its services to customers and create a unique feeling for the customers. Personalization means something that makes the difference between bulk and luxurious customer experiences.

While the lottery’s basic products are very bulk overall, the offering should not be like that at all. There can be a massive difference in how you offer products and what additional features and services are available. You do not have to sell the same product to all customers.

Personalization is an essential part of an excellent customer experience. The lottery must have a 360 degrees view of its customers to serve them as well as possible.

One way to do it is continuous experience throughout the customer journey. A useful 5A model has been developed to describe customer journey in practice: Awareness, Acquisition, Adoption, Assimilation,and Advocacy.

In every step, customer experience must be good enough to take the next step. There are no better customers in modern business than those who recommend using the company’s product and services to friends. This kind of customer is reachable only after a successful customer journey.

The first step of the customer journey is Awareness. In this phase, a person is identified as a potential customer for the company. Most people search for as much information as possible about available products and services. That information should be available and present to the prospect in the way the customer wants to get it.

The second step is the Acquisition. The prospective customer has become closer to the company and actively considers starting to buy products or services. The company is responsible for supporting the prospect’s thinking and turning him to make the first buy.

The third step is Adoption. The customer has started to buy products or services and gains immediate success and value. At this stage, there are plenty of opportunities for the company to make the patron’s experience so unique that they will continue their journey to the next level.

The fourth step is Assimilation. The customer starts to buy products and services frequently. They may add several products and services to their repertory and begin to feel that the use of products and services is like his second nature. The consumer doesn’t even think to stop using the company’s products and services anymore.

The last step is Advocacy. In this phase, the customer is so committed to the company that they recommend it to friends and followers on social media.

The best lotteries are already doing personalization, and the results have been good. Personalization depends pretty much on the data available. Unsurprisingly, in a data-driven business, excellent companies have also made the best use of personalization and enabled a reasonable customer journey into deeper customer relationships.

However, lotteries can’t focus only on the very business-oriented 5A model described above due to their specific business. Lotteries must take into account the maintenance and promotion of responsible gaming. At its best, responsibility creates a framework within which lotteries can then offer their customers personalized service.

In theory, companies can offer a fully personalized service to each of their customers. However, I’m not entirely convinced that this is worth doing in the lottery business, where the number of patrons is enormous.

Instead, lotteries should initially focus on identifying different customer groups within which the motives for gambling and interests are sufficiently similar. These customer groups can then be offered a differentiated service to increase sales. Clear, measurable targets need to be set for customer groups monitored based on continually accumulating data. Procedures and content must be continuously changed based on available sales and customer data.

It is also important to understand that people move between different customer groups. Policies must therefore be flexible, adaptable, and cost-effective. At its best, personalization brings joy to both the lottery and its consumers in particular.